foto dekoratívnej ikony

september 2013

PRÍSPEVKY NA DDS SA ZNOVU BUDÚ DAŤ ODPOČÍTAŤ

Od januára 2014 pribudne nová nezdaniteľná časť základu dane pre fyzické osoby – príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie. Maximálna výška nezdaniteľnej časti na zaplatené doplnkové dôchodkové sporenie bude 180 € ročne. Podobnú nezdaniteľnú časť sme už v minulosti mali, dala sa však uplatniť vo vyššej sume a zahŕňala aj doplnkové dôchodkové poistenie.
Tieto skutočnosti sa týkajú daňového priznania za rok 2014 podávaného v roku 2015.

********************************************************************

VYŠŠIE POKUTY ZA NELEGÁLNE ZAMESTNÁVANIE

S cieľom zabrániť nelegálnemu zamestnávaniu budú od 1. novembra 2013 hroziť vyššie pokuty – pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania jedného zamestnanca od 2.000 € do 200.000 € a ak ide o nelegálne zamestnávanie dvoch a viac fyzických osôb súčasne, najmenej 5.000 €. Výška pokuty do konca októbra je od 2.000 € do 200.000 € bez ohľadu na počet nelegálne zamestnávaných osôb.

********************************************************************

POVINNOSTI NEZAMESTNANÉHO VOČI SOCIÁLNEJ POISŤOVNI

Sociálna poisťovňa na svojej stránke zverejnila upozornenie pre poberateľov dávky v nezamestnanosti, že ak sa zamestnajú a sú vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, majú povinnosť oznámiť to pobočke SP podľa trvalého bydliska. Príjemca dávky v nezamestnanosti je totiž povinný do ôsmich dní oznámiť všetky zmeny, ktoré majú vplyv na trvanie nároku na dávku, zánik nároku na dávku, na nárok na jej výplatu a jej sumu.
K oznamovacím povinnostiam príjemcu dávky v nezamestnanosti patrí povinnosť pobočke Sociálnej poisťovne písomne do ôsmich dní oznámiť zmenu mena, priezviska a adresy, na ktorej sa zdržiava. Ak je poberateľ dávky v nezamestnanosti vyradený z evidencie úradu práce ako uchádzač o zamestnanie, potom je jeho povinnosťou, aby túto skutočnosť oznámil osobne alebo písomne (neformálnym listom) do ôsmich dní od jej vzniku, keďže vyradením z evidencie uchádzačov o zamestnanie mu nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká.
(prevzaté z http://www.socpoist.sk)

********************************************************************

ZRUŠENÉ CERTIFIKÁTY K ERP

Na základe iniciatívy finančnej správy, ktorá upozornila na možnú manipuláciu u istých typov elektronických registračných pokladní boli zrušené dva certifikáty na pokladnice, resp. fiskálne tlačiarne, ktoré dodáva spoločnosť Fiscal Group z Nitry. Tí z Vás, ktorí používajú práve tento typ fiskálnej tlačiarne by ste mali dostať list od finančnej správy s upozornením, že používate pokladnicu bez certifikátu. Budete zrejme potrebovať novú.

********************************************************************

POVINNÉ ZAMESTNÁVANIE OBČANOV SO ZNÍŽENOU PRACOVNOU SCHOPNOSŤOU

Každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 20 zamestnancov (nepočítajú sa zamestnanci na „dohodu“, ani pracovníčky na materskej dovolenke), má povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak úrad práce v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov – samozrejme po zaokrúhlení, čiže ak zamestnávate 21-46 zamestnancov, treba mať aj jedného so ZPS, nad 47 sú to už dvaja a tak ďalej.

Zamestnávateľ, ktorý nemá vhodné pracovné miesta, alebo z iných dôvodov nemôže zamestnávať zdravotne postihnutých občanov, môže dodržať povinný podiel zamestnávania týchto občanov náhradným plnením, t.j. zadávaním zákaziek Chránenej dielni. Hodnota zadanej zákazky, odobratých výrobkov alebo služieb ako náhradné plnenie pre rok 2013 predstavuje sumu 854 € za každého chýbajúceho zamestnanca so zníženou pracovnou schopnosťou.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zadaním zákazky chránenej dielni uzná dodržiavanie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím a zamestnávateľ sa tak vyhne povinnému odvodu vo výške 951 € (táto suma platí pre rok 2013) za každého chýbajúceho zamestnanca so zníženou pracovnou schopnosťou.

Takže pre zjednodušenie - ak máte zamestnávať občanov so zníženou pracovnou schopnosťou a nezamestnávate ich, ešte máte možnosť pohľadať nejakú chránenú dielňu v okolí a nakúpiť čo potrebujete.

********************************************************************

ÚPLNE NAJOBĽÚBENEJŠIA ČASŤ KAŽDÝCH NEWS-OV – VTIPY

Lekár pri vyšetrení vraví:
- Teraz musíte zatajiť dych. Viete ako sa to robí?
- Pche, že či! Pán doktor, ja som už zatajila aj iné veci!

*************

Chirurg sa pred ťažkou operáciou pýta pacienta:
- Koľko máte rokov?
- Na budúci mesiac budem mať 46…
- Hmmm… páči sa mi váš optimizmus…

*************

Jožo na nemocničnom lôžku vysvetľuje kamarátom:
- ... bol som v nemocnici s infarktom. Po prepustení mi doktor dovolil vypiť jedno pivo denne, tak som si ho išiel dať do nóbl reštaurácie oproti. Nech to stojí za to. Keď mi potom povedali, koľko stojí, potom som vám, chlapi, dostal druhý infarkt… !

Ak máte záujem o najnovšie informácie o našich službách, zadajte svoju e-mailovú adresu