foto dekoratívnej ikony

október 2013

ZNÍŽENÉ ODVODY PRI ZAMESTNANÍ DLHODOBO NEZAMESTNANÉHO

Od 1. novembra 2013 sa budú platiť výrazne nižšie odvody (do zdravotnej poisťovne zamestnávateľ ani zamestnanec nič, do sociálnej poisťovne zamestnávateľ 1,05%, zamestnanec nič), za zamestnancov, pri ktorých sú splnené všetky tieto podmienky:
- ide o zamestnanie osoby, ktorá bola zaradená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov pred vznikom pracovného pomeru;
- táto osoba nebude mať vyššiu hrubú mzdu ako 536 Eur;
- ide o prácu vykonávanú na základe pracovnej zmluvy;
- voči zamestnávateľovi, ktorý si chce uplatniť odvodovú úľavu v sociálnom poistení, nesmie sociálna poisťovňa ani príslušná zdravotná poisťovňa evidovať pohľadávku na poistnom;
- zamestnávateľ nesmie znížiť počet zamestnancov z dôvodu prijatia dlhodobo nezamestnanej osoby;
- neuplynulo viac ako 12 mesiacov od zamestnania takejto osoby.

Treba mať na pamäti, že takýto zamestnanec nie je dôchodkovo ani nemocensky poistený, to znamená, že počas tohto „úľavového“ obdobia mu nevzniká nárok na výplatu nemocenských dávok, ani sa mu toto obdobie nepočíta do dôchodku. Ale ani počas obdobia, v ktorom bol nezamestnaný nebol poistený.

***************************************************************************

NOVELA ZÁKONA O KOLEKTÍVNOM VYJEDNÁVANÍ

Od 1. januára 2014 budú kolektívne zmluvy vyššieho stupňa platiť pre každého zamestnávateľa v danom odvetví, ktorý zamestnáva viac ako 20 zamestnancov bez ohľadu na to, či u tohto zamestnávateľa pracuje odborová organizácia, alebo nie. 
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je zmluva, ktorá upravuje vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami – ich práva a povinnosti nad rámec zákonníka práce.

***************************************************************************
MINIMÁLNE FONDY PRE ŽIVNOSTNÍKOV (MINIMÁLNY VYMERIAVACÍ ZÁKLAD)

Minimálny vymeriavací základ na sociálne a zdravotné poistenie pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) od januára budúceho roka stúpne tiež z doterajších 393,00 € na 402,50 €.

Aby sme prešli ku konkrétnym číslam - pre podnikateľov (ktorí platia minimálne odvody) to znamená, že výška minimálneho odvodu do Sociálnej poisťovne sa zvýši na 133,42 € (doteraz 130,27 €) a výška odvodu do zdravotnej poisťovne sa zvýši na 56,35 € (doteraz 55,02 €).  Ide o minimum, takže pre tých z Vás, ktorí už teraz platia túto sumu (alebo viac) sa od januára nebude meniť nič. Odvody do fondov sa po novom budú platiť prvýkrát za január 2014 do 8. februára 2014.

Tak ako vždy tých z Vás, ktorých sa táto zmena týka, budeme ešte písomne informovať.

=====================Od 1.1.2014============Do 31.12.2013
Vym. základ min.============402,50==================393,00
Sociálna poisťovňa===========133,42=================130,27
===v tom 4,4% nem. poistenie===17,71==================17,29
=======18,0% starobné poist.===72,45==================70,74
========6,0% invalidné poist.===24,15==================23,58
========4,75% rezervný fond===19,11==================18,67
Zdravotná poisťovňa===========56,35==================55,02
Spolu=====================189,77=================185,29

***************************************************************************

MINIMÁLNA MZDA

Od 1. januára 2014 sa zvyšuje minimálna mzda na 352,00 € z doterajších 337,70 € pre zamestnancov odmeňovaných mesačnou mzdou, resp. na 2,023 € z doterajších 1,941 € za každú odpracovanú hodinu pre zamestnancov odmeňovaných hodinovou mzdou. Zamestnanci (a teda aj ich zamestnávatelia) s minimálnou mzdou to prvýkrát pocítia v mzde za január 2014 vyplácanej vo februári 2014.

Upozorňujeme však, že táto výška minimálnej mzdy platí len pre zamestnancov so stupňom náročnosti práce 1, teda výkon tých najjednoduchších pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov.

Prehľad minimálnej mzdy od 1.1.2014 v závislosti od stupňa náročnosti práce:
=============Od 1.1.2014================Od 1.1.2013
==========Mesačná===hodinová========mesačná===hodinová
1==========352,00 €===2,0230 €========337,70 €===337,70 €
2==========422,40 €===2,4276 €========405,24 €===405,24 €
3==========492,80 €===2,8322 €========472,78 €===472,78 €
4==========563,20 €===3,2368 €========540,32 €===540,32 €
5==========633,60 €===3,6414 €========607,86 €===607,86 €
6==========704,00 €===4,0460 €========675,40 €===675,40 €

Dopad zmenenej minimálnej mzdy na čistú mzdu zamestnanca a na náklady zamestnávateľa:

Mzd.náklady pri min.mzde a upl.NČ:===Od 1.1.2014==============Do 31.12.2013
===========================Stupeň 1===Stupeň 2========Stupeň 1===Stupeň 2
Hrubá mzda===================352,00 =====422,40=========337,70=====405,24
Fondy zamestnanec==============47,16 ======56,58==========45,22=====54,27
Daň zamestnanec================0,00========9,28==========0,00=======7,15
Čistá mzda===================304,84======356,54=========292,48=====343,82
Fondy zamestnávateľ===========123,89======148,65=========118,84=====142,61
Fondy a daň spolu=============171,05======314,51=========164,06=====204,03
Mzdový náklad================475,89======571,05=========456,54=====547,85
To znamená, že pri minimálnej mzde zamestnanec dostane viac o 12,36 Eur, zamestnávateľa to bude stáť 19,35 Eur mesačne.
***************************************************************************

MAXIMÁLNY VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Od januára sa mení aj maximálny vymeriavací základ (teda suma, nad ktorú sa už neplatia odvody do poisťovní) – tieto maximá sú rovnaké pre všetkých, pre zamestnancov, aj podnikateľov a zvýšia sa z doterajších 3.930,00 Eur mesačne na 4.250,00 Eur mesačne. Úrazové poistenie nemá maximum.

***************************************************************************

DOHODY - ŠTUDENTI

Od 1. januára 2014 sa zvyšuje maximálna suma mesačného príjmu z určenej dohody o brigádnickej práci študentov (teda suma, ktorú môže študent maximálne zarobiť, aby nebolo treba platiť odvody) nasledovne:
- pre študentov do 18 rokov z doterajších 66 Eur mesačne na 68 Eur mesačne;
- pre študentov od 18 rokov do 26 rokov z doterajších 155 Eur mesačne na 159 Eur mesačne.

***************************************************************************

ÚPLNE NAJOBĽÚBENEJŠIA ČASŤ KAŽDÝCH NEWS-OV – VTIPY

Je neskoro večer. Do kancelárie firmy niekto volá veľmi vážnym hlasom:
- Tu je nadstrážmajter Urban, mestská policajná ústredňa. S kým hovorím?
- Ja som Michal Novotný, riaditeľ spoločnosti.
- V dome na Pribinovej 11, na piatom poschodí, v byte číslo 23, je škatuľka so svetielkami, do ktorej vedú nejaké drôty. Je na nej vaše telefónne číslo. Má tá vec nejaký vzťah k vašej firme?
- Tie svetielka sú zelené?
- Áno.
- A blikajú?
- Áno.
- Je na škatuľke nápis SUPERCOM?
- Áno.
- Tak to je naše.
- A čo to je? – pokračuje veľmi-veľmi vážny hlas
- To je káblový modem.
- A na čo je to potrebné?
- Aby sa obyvatelia toho bytu mohli pripojiť na internet.
- Aha!.... Chápem!… Zdá sa, že sme tú skupinu pyrotechnikov vyslali zbytočne....

*************

Zapamätajte si – Urobiť ženu šťastnou je ľahké. Ale drahé…

Ak máte záujem o najnovšie informácie o našich službách, zadajte svoju e-mailovú adresu