foto dekoratívnej ikony

január 2014

KTO MÁ POVINNOSŤ PODAŤ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMU (ZA ROK 2013)

Právnické osoby majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmu vždy – bez ohľadu na to, či mali, alebo nemali príjmy podliehajúce dani. Jedinú výnimku tvoria právnické osoby nezaložené alebo nezriadené na podnikanie.

Fyzické osoby podávajú daňové priznanie v prípade, že mali príjmy podliehajúce dani vo výške vyššej ako polovica ročnej nezdaniteľnej časti (pre rok 2013 je to 3.735,93 €, polovica teda je 1.867,965 €) a nepožiadali o vykonanie ročného zúčtovania dane svojho zamestnávateľa.

***

Nezdaniteľné časti základu dane za rok 2013:

1. na daňovníka 3.735,93 €
- iba v prípade, že daňovník nepoberal k 1. januáru niektorý z dôchodkov uvedených v zákone (starobný, výsluhový, ...)
- ak je základ dane vyšší ako 19.458,00 €, nezdaniteľná časť sa postupne znižuje, pri základe dane 34.401,74 € klesne na nulu.

2. na manžela/manželku 3.735,93 €
- je možné uplatniť na manžela/manželku, ktorý/ktorá nemal/nemala žiadne vlastné príjmy alebo mal/mala vlastné príjmy nižšie ako 3.735,93 € - môže si uplatniť ten daňovník, ktorý mal príjmy nižšie ako 34.401,74 €,
- týmto spôsobom je možné si uplatniť iba manželku (manžela), ktorá sa starala o maloleté dieťa, alebo poberala príspevok na opatrovanie, alebo bola v evidencii uchádzačov o zamestnanie, alebo sa považovala za občana so zdravotným postihnutím alebo ťažkým zdravotným postihnutím.

3. na zaplatené príspevky na starobné dôchodkové sporenie
- dobrovoľné príspevky do II. piliera, maximálne 2 % zo základu dane, najviac ale 943,20 €

***

Daňový bonus za rok 2013 je 254,64 € na jedno vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti.

***

Zamestnaneckú prémiu je možné za rok 2013 uplatniť vo výške maximálne 46,40 Eur ročne – platí pre tých daňovníkov, ktorí mali iba príjmy zo zamestnania (nie z dohôd) a ich výška (tých príjmov) bola v roku 2013 vyššia ako 2.026,20 € a nižšia ako 4.052,40 €.

****

Príjmy oslobodené od dane z príjmu fyzických osôb (okrem iných):
- do výšky 500,00 € pri príjmoch z prenájmu a z príležitostných činností
- do výšky 500,00 € pri príjmoch z prevodu opcií, cenných papierov obstaraných od 1.1.2004, ...
- z predaja hnuteľných vecí, ktoré neboli zahrnuté v obchodnom majetku
- z predaja nehnuteľností, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v zákone

**********************************************************

SADZBY DANE Z PRÍJMOV PLATNÉ ZA ROK 2013

Právnické osoby 23%

Fyzické osoby:
- 19% zo základu dane do 34.401,74 € vrátane
- 25% zo základu dane nad 34.401,74 €

**********************************************************

PREDĹŽENIE LEHOTY NA PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA

Tak pre právnické, ako aj pre fyzické osoby je tento rok možné predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmu podaním oznámenia príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania (teda do 31.marca). Lehotu je možné takto predĺžiť o maximálne tri celé kalendárne mesiace. V oznámení je potrebné uviesť novú lehotu ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej bude podané daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná.

Posunutím lehoty na podanie daňového priznania sa posúva aj splatnosť dane na novú lehotu. Čo môže byť výhodné pre toho, kto by mal daň doplácať, ale menej výhodné pre toho, kto by mal mať preplatok, pretože aj splatnosť preplatku zo strany správcu dane sa tým posúva.

**********************************************************

ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE – ZAMESTNANCI

Prichádza čas, keď má zamestnávateľ povinnosť vykonať ročné zúčtovanie dane zamestnancom, ktorí o to požiadajú. Samotné ročné zúčtovanie samozrejme urobíme za Vás v rámci našich služieb poskytovaných na mzdovom úseku, je však potrebné pripomenúť zamestnancom, aby predložili doklady preukazujúce rôzne možnosti zníženia základu dane (ak sa ich týkajú), ako napríklad:

- potvrdenie o príjme manžela/manželky, ak jeho/jej príjem v roku 2013 nepresiahol nezdaniteľnú časť (teda 3 735,93 € ), doklad preukazujúci nárok na nezdaniteľnú časť za túto manželku;

- potvrdenie o zdaniteľnej mzde od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od iných zamestnávateľov,

- potvrdenie o návšteve školy (netreba za deti do skončenia povinnej školskej dochádzky).

- Prípadne potvrdenie o zaplatení dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie (do II. piliera)

Zamestnancovi, ktorý nepožiadal o vykonanie ročného zúčtovania dane, je zamestnávateľ povinný poslať potvrdenie o zdaniteľnej mzde aj bez ďalšej špeciálnej žiadosti zamestnanca bez ohľadu na výšku vyplatenej mzdy.

**********************************************************

ÚPLNE NAJOBĽÚBENEJŠIA ČASŤ KAŽDÝCH NEWS-OV – VTIPY

Našla som manželovi v mobile kontakt „bezplatný sex“. Nevydržala som a zavolala som. Keď zazvonil môj vlastný telefón, skoro ma porazilo! Parazit jeden!

********

- Môžeš mi povedať, prečo si dostal trojku zo správania?!?!
- Fajčil som na záchode…
- Neklam, za to ja som dostal dvojku!
- To áno, ale ty si pri tom asi nepovracal učiteľku…

Ak máte záujem o najnovšie informácie o našich službách, zadajte svoju e-mailovú adresu