foto dekoratívnej ikony

Mzdy

Mzdová agenda je vedená klientom v zmysle aktuálnych predpisov na základe predložených dokladov. Takto poskytnuté služby zahrňujú:

- personálne poradenstvo, odborná pomoc pri výbere zamestnancov
- prihlasovanie a odhlasovanie SZČO, závodov, zamestnancov, ...
- mzdová evidencia, vedenie mzdového listu, evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia
- mesačné výkazy pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, príkazy k úhrade
- štvrťročné a ročné prehľady o zrazených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov, štatistické výkazy a prehľady
- rôzne potvrdenia pre zamestnancov
- ročné zúčtovanie dane, zdravotného poistenia
- archivácia dokladov, ďalšie podľa konkrétnych požiadaviek klienta

Ak máte záujem o najnovšie informácie o našich službách, zadajte svoju e-mailovú adresu